Nestabilní výbušnina. Nebezpečí masivního výbuchu.

Udržujte odstup, používejte ochranný oděv. Chraňte před teplem, jiskrami, plamenem nebo horkými povrchy. Zákaz kouření.

Zábavní pyrotechnika, střelivo.