Při zahřívání může vybuchnout, způsobit poleptání nebo poranění.

Chraňte před slunečním zářením. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Obaly nebo lahve s plynem.