Toxický pro vodní organismy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.