Při požití, vdechnutí nebo styku s kůží může způsobit poškození zdraví nebo smrt.

Manipulujte opatrně. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné prostředky. Zamezte styku s kůží a očima. Skladujte uzamčené

Insekticidy, nikotinové náplně do elektronických cigaret.