Výbušnina

Výbušnina

Nestabilní výbušnina. Nebezpečí masivního výbuchu. Udržujte odstup, používejte ochranný oděv. Chraňte před teplem, jiskrami, plamenem nebo horkými povrchy. Zákaz kouření. Zábavní pyrotechnika, střelivo.
Hořlavý

Hořlavý

Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry. Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu, uchovávejte obal těsně uzavřený. Lampový olej, benzin, odlakovač na nehty, dezinfekční prostředek na mytí...
Oxidující

Oxidující

Může způsobit požár (nebo jej zesílit) nebo výbuch. Nezahřívejte. Používejte ochranný oděv. V případě styku s oděvem a kůží opláchněte vodou. Bělidlo, kyslík.
Plyn pod tlakem

Plyn pod tlakem

Při zahřívání může vybuchnout, způsobit poleptání nebo poranění. Chraňte před slunečním zářením. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít. Obaly nebo lahve s plynem.
Korozivní

Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít. Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič...
Akutní toxicita

Akutní toxicita

Při požití, vdechnutí nebo styku s kůží může způsobit poškození zdraví nebo smrt. Manipulujte opatrně. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné prostředky. Zamezte styku s kůží a očima. Skladujte uzamčené Insekticidy, nikotinové...
Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, vyvolat rakovinu, příznaky alergie nebo astmatu nebo poškodit orgány. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích...
Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina,...